Informatie (1)

blad verder

De Leidsche Vereeniging
van Postzegelverzamelaars


is een vereniging, die tot doel heeft de filatelie in de ruimste zin van
het woord te bevorderen.
Hierna vindt u een opsomming van diverse activiteiten van de Leidsche
Vereeniging van Postzegelverzamelaars.

1.  Rondzenddienst

Per seizoen (september t/m mei) worden er aan alle deelnemers
van de rondzenddienst ± 15 tassen toegezonden met zogenaamde
rondzendboekjes. Hieruit kunt u tegen een redelijke prijs postzegels
en ander filatelistisch materiaal voor uw verzameling kopen.
Na inschrijving als lid ontvangt u het hiervoor nodige formulier van
het secretariaat.
Ook kunt u zelf boekjes maken en bij de administrateur inleveren.
Zo kunt u uw doubletten (dubbele zegels) verkopen.
De boekjes, die u ervoor nodig hebt, zijn bij de administrateur tegen
betaling verkrijgbaar.


2.  Vergaderingen

Wij komen tien keer per jaar bijeen in de zaal van Verzorgingshuis
"Rijn en Vliet", Aaltje Noordewierlaan 1 te Leiden, elke vierde dins-
dag van de maand (alleen in december de derde dinsdag).
In juli en augustus is er geen vergadering.
De zaal is om 19.45 uur open en kunt u de veilingkavels bekijken.
De vergadering begint 20.15 uur.
Na het huishoudelijk deel is er de postzegelveiling; daarvoor en
daarna heeft u de gelegenheid om postzegels te ruilen.
Op alle vergaderingen is er een gratis verloting; soms een dialezing
of een filatelistische quiz. Kijk daarvoor naar de agenda
.

3.  Veilingen

Naast de veiling op de vergadering is er, omstreeks de Kerstdagen
een schriftelijke veiling.
Voor alle veilingen kunt u ook zelf bij de veilingmeesters uw kavels
inleveren. Kavelmapjes zijn verkrijgbaar bij de veilingmeester.
Zo kunt u op onze veilingen voor uw overtollig materiaal nog een
aardige prijs maken.

4.  Grote gratis verloting

Eenmaal per jaar, in januari, wordt er een gratis verloting gehouden,
waaraan alle leden deelnemen, die voor 1 januari hun contributie
voor het komende jaar hebben betaald.

Introductiepagina  |  Agenda  |  LEIDEN  |  Meer locaties

Wilt u meer informatie?  frans@hemelop.nl